ბლოგი

ჩვენ გამოვხატავთ აზრს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე

სარჩევი

აუდიტორული ფირმის ფუნქციები

აუდიტორული ფირმის სპეციალისტი ალექსანდრე მარგიშვილი

ფინანსების რთულ სამყაროში აუდიტორული ფირმის როლი გადამწყვეტია. აუდიტორული ფირმები ასრულებენ შეუცვლელ როლს ბიზნესებისა და სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებისთვის ფინანსური ინფორმაციის სიზუსტის, სანდოობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად.

ამ სტატიაში ქუდოს ჯორჯიას მაგალითზე განვიხილავთ აუდიტორული ფირმების ძირითად ფუნქციებს და გავაანალიზებთ, თუ რატომაა მათი მომსახურება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ბიზნესის კეთილდღეობისთვის.

 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

აუდიტორული ფირმის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა დამკვეთი სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარება. ეს გულისხმობს კომპანიის ფინანსური ჩანაწერების, ტრანზაქციებისა და ანგარიშების ყოვლისმომცველ შემოწმებას, რათა დადგინდეს მათი სიზუსტე და შესაბამისობა ბუღალტრული აღრიცხვის / ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებთან და მარეგულირებელ მოთხოვნებთან. ქუდოს ჯორჯიას მსგავსმა აუდიტორულმა ფირმამ უნდა უზრუნველყოს, რომ (ა) აუდიტორის დაქირავება იყოს სამართლიანი და კონკურენტული პროცესი და (ბ) სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგება სრულფასოვნად ასახავდეს კომპანიის მდგომარეობასა და შედეგებს.

  • ბიზნესის შესწავლა: ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი არის სტრუქტურირებული პროცესი, რომელიც იწყება აუდიტორის მიერ კლიენტის ბიზნესისა და ინდუსტრიის სიღრმისეული შესწავლით.
  • რისკების შეფასება: აუდიტის ჩატარებამდე აუდიტორული ფირმა განსაზღვრავს დამკვეთის ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებულ პოტენციურ რისკებს.
  • ტესტირება და ვერიფიკაცია: ანგარიშგების აუდიტის ხერხემალი ფინანსური ოპერაციების და ნაშთების ტესტირებასა და გადამოწმებაშია. აუდიტის ეს პროცედურები შექმნილია იმისთვის, რომგარიგების პარტნიორმა მოიპოვოს გონივრული რწმუნება, რომ ფინანსური ანგარიშგება თავისუფალია არსებითი უზუსტობებისაგან.
  • აუდიტორული შერჩევის ტექნიკა: ხშირ შემთხვევაში აუდიტორული ფირმები იყენებენ შერჩევის ტექნიკას (sampling) ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტის შესაფასებლად.თითოეული ტრანზაქციის განხილვის ნაცვლად, აუდიტორები ირჩევენ წარმომადგენლობით ნიმუშს შესამოწმებლად.
  • შიდა კონტროლების შემოწმება: აუდიტორები ამოწმებენ და აფასებენ დამკვეთი-კომპანიის შიდა კონტროლის სისტემებს.შიდა კონტროლი შედგება კორპორატიული პოლიტიკებისა და პროცედურებისგან, რომლებიც შექმნილია აქტივების დასაცავად, ზუსტი ჩანაწერების შესანარჩუნებლად და თაღლითობის თავიდან აცილებისა და გამოვლენისთვის.
  • ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა და ინფორმაციის სრულფასოვნად გამჟღავნება: ამ ტიპის ანგარიშგების აუდიტი სცილდება ციფრებს;იგი მოიცავს სუბიექტის დეტალურ მიმოხილვას და ინფორმაციის გამჟღავნებას.აუდიტორები რწმუნდებიან, რომ ფინანსური ანგარიშგება არა მხოლოდ ზუსტია, არამედ წარმოდგენილია ისე, რომ დაინტერესებულ მხარეებს შეუქმნას კომპანიის ფინანსური სიჯანსაღის შესახებ ადეკვატური წარმოდგენა.
  • რეპორტინგი: შემოწმების დასასრულს აუდიტორული ფირმა გამოსცემს ანგარიშს, რომელიც ასახავს მის დასკვნას.რეპორტი შეიცავს აუდიტორის მოსაზრებას ფინანსურ ანგარიშგებაზე, სადაც მითითებულია, არის თუ არა ანგარიშგება კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და შესრულების / სედეგების ჭეშმარიტი და სამართლიანი ამსახველი.აუდიტორს ასევე შეუძლია, ხაზი გაუსვას შიდა კონტროლში არსებულ ნებისმიერ მნიშვნელოვან საკითხს ან ხარვეზს და რეკომენდაცია გაუწიოს დამკვეთს მათ მოსაგვარებლად.

 

შესაბამისობის აუდიტი

აუდიტორული ფირმები პასუხისმგებელნი არიან იმის უზრუნველყოფაზეც, რომ ორგანიზაციები იცავდენ კონკრეტულ კანონებსა და რეგულაციებს, როგორც სახელმწიფო, ისე ადგილობრივ დონეზე. შესაბამისობის აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება ადასტურებს, რომ კომპანია მუშაობს საკანონმდებლო / ნორმატიულ ჩარჩოში და ნებისმიერი გადახრები გამოვლენილი და გამოსწორებულია. ამ თვალსაზრისით აუდიტორის დაქირავება კრიტიკული მნიშვნელობისაა მსხვილი კომპანიებისთვის.

 

შიდა კონტროლების შემოწმება

Kudos Georgia-ს მსგავსი აუდიტორული ფირმები ამოწმებენ და აფასებენ ორგანიზაციის შიდა კონტროლის სისტემებს. აღნიშნული მოიცავს ფულადი ტრანზაქციების მართვის, შესაძლო თაღლითობის გამოვლენისა და აქტივების დასაცავად არსებული პოლიტიკის, პროცესებისა და პროცედურების შესწავლას. მიზანი მდგომარეობს შიდა კონტროლის სისუსტეების იდენტიფიცირებასა და რისკების შესამცირებლად გადასადგმელი ნაბიჯების რეკომენდაციების შემუშავებაში.

 

რისკების შეფასება

აუდიტორული ფირმები ეხმარებიან ბიზნესებს კაპიტალის რისკების იდენტიფიცირებასა და მართვაში. ფინანსური ჩანაწერებისა და პროცესების ზედმიწევნით დეტალურად შესწავლით აუდიტორებს შეუძლიათ, განსაზღვრონ პოტენციური რისკები, იქნება ეს დაკავშირებული თაღლითობასთან, ფინანსურ შეცდომებთან თუ საოპერაციო არაეფექტურობასთან. ეს ინფორმაცია კომპანიებს საშუალებას აძლევს, მიიღონ პროაქტიული ზომები აღნიშნული რისკების შესამცირებლად.

 

შედეგების აუდიტი

მონეტარული საკითხების გარდა, აუდიტორული ფირმები ახორციელებენ შედეგების (გეგმის შესრულების) აუდიტს. ასეთი აუდიტი ფოკუსირებულია ორგანიზაციის ეფექტიანობისა და ეფექტურობის შეფასებაზე მისი მიზნების მიღწევისა და ამოცანების შესრულების თვალსაზრისით. ქუდოს ჯორჯიას მიერ განხორციელებული შედეგების აუდიტი ოპერატიული მუშაობის ოპტიმიზაციასა და რესურსების ოპტიმალურ გამოყენებას ემსახურება.

 

სპეციალური აუდიტი

აუდიტორული ფირმები ხშირად ჩართულნი არიან სპეციალური აუდიტის ან გამოკვლევის პროექტებში. აღნიშნული აუდიტორული მომსახურება შეიძლება, მოიცავდეს სასამართლო / საგამოძიებო აუდიტს ფინანსური გადაცდომის გამოსავლენად, დიუ დილიჯენსს (due diligence), შერწყმისა და შესყიდვის (Mergers & Acquisitions) დროს ჩასატარებელ შემოწმებას და მსგავსს მარწმუნებელ მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულ სახელშეკრულებო შეთანხმებებთან ან დავებთან.

 

საკონსულტაციო მომსახურება

Kudos Georgia-ს და სხვა აუდიტორულ ფირმებს როგორც წესი შეუძლიათ, დამკვეთებს მნიშვნელოვანი ფინანსურ საკონსულტაციო მომსახურება მიაწოდონ. აღნიშნული სერვისი შეიძლება, მოიცავდეს სახელმძღვანელოს შექმნასა და დანერგვას ფინანსური პროცესების გაუმჯობესების, რისკების მართვისა და შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნობრიობით. პროფესიონალები ორგანიზაციებს სთავაზობენ რეკომენდაციებს ფინანსური საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად.

 

საგადასახადო მომსახურება

ბევრი აუდიტორული ფირმა ბაზარს სთავაზობს საგადასახადო მომსახურებას, მათ შორის საგადასახადო დაგეგმვას, დეკლარაციების მომზადებასა და საგადასახადო კოდექსთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. აუდიტორები ეხმარებიან ბიზნესს რთული საგადასახადო რეგულაციების კრებულში ნავიგაციაში და მათი საგადასახადო პოზიციების ოპტიმიზაციაში. საგადასახადო აუდიტი Kudos-ში ხშირად გასული პერიოდების დაბეგვრის მიზანშეწონილობის შემოწმებასაც მოიცავს.

 

ანგარიშგება

აუდიტორული ფირმები ეხმარებიან კლიენტებს ფინანსური ანგარიშგების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სტანდარტების შესაბამისად მომზადებაში. ისინი უზრუნველყოფენ, რომ ფინანსური ანგარიშები იყოს გამჭვირვალე, ზუსტი და სრული, რაც დაინტერესებულ მხარეებს აძლევს კომპანიის მონეტარული სიჯანსაღის მკაფიო სურათს.

 

მარწმუნებელი მომსახურება

ქუდოს ჯორჯიას ყველაზე ფუნდამენტური ფუნქციაა, უზრუნველყოს რწმუნება. აუდიტორები გვთავაზობენ ორგანიზაციის ცალკეული ფინანსური ინფორმაციის დამოუკიდებელ, ობიექტურ ანალიზს, არწმუნებენ დაინტერესებულ მხარეებს, ინვესტორებს, კრედიტორებს და მარეგულირებლებს, რომ ინფორმაცია სანდო და სრულია.

 

აუდიტორული ფირმები შეგვიძლია, კომპანიის ეკონომიკური მდგრადობის მცველებად განვიხილოთ. აუდიტორები ასრულებენ მრავალმხრივ ფუნქციებს: ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, შესაბამისობის აუდიტი, შიდა კონტროლის შეფასება, რისკის შეფასებას, შესრულების / ეფექტიანობი აუდიტი და სპეციალურ აუდიტს. უფრო მეტიც, ისინი ბაზარს სთავაზობენ საკონსულტაციო მომსახურებას, საგადასახადო მხარდაჭერას და რწმუნებას, რაც ხელს უწყობს ჯანსაღ ფინანსურ მართვას. აუდიტორული ფირმის ფუნქციები სცილდება უბრალო შესაბამისობას – ისინი ბიზნესისა და ორგანიზაციების გამჭვირვალობის, საიმედოობისა და მდგრადი ფინანსური ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილია.

მოითხოვე შეხვედრა

გაზიარება: