ბუღალტრული აღრიცხვა

სხვადასხვა აღიარებული სტანდარტისა და რეგულაციის შესაბამის საბუღალტრო/ფინანსურ აღრიცხვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომპანიაში, მენჯემნეტს საშუალება ეძლევა ბიზნესზე რეალური შეხედულება შეიქმნას და შესაბამისად, სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს. საბუღალტრო სააღრიცხვო სისტემის გაუმართაობა კი, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბიზნესის უკუსვლის მიზეზი ხდება, რადგან გადაწყვეტილებების მიღებისას მენეჯმენტი ვერ ეყრდნობა იმ სწორ და რეალურ რიცხვობრივ ინფორმაციას, რომლებიც კომპანიაში განხორციელებულ ოპერაციებს ასახავს.

ქუდოს ჯორჯია ჩვენს პოტენციურ დამკვეთებს სთავაზობს საბუღალტრო კონსულტაციის შემდეგ ტიპებს:

„ქუდოს ჯორჯია“ პოტენციურ დამკვეთს, ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სთავაზობს როგორც დისტანციურ ბუღალტრულ მომსახურებას, ისე საკუთარი თანამშრომლის დამკვეთის ოფისში განთავსებით ბუღალტერიის წარმოებას.

მოითხოვე შეხვედრა