ჩვენი სერვისები

„ქუდოს ჯორჯია“-ს მომსახურება

Kudos Georgia საქართველოს კორპორაციულ ბაზარს აწვდის პროფესიული მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი დამკვეთები სარგებლობენ ფინანსური გაჯანსაღების, მმართველობითი კონსალტინგის, რესურსების მენეჯმენტის & ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსინგის, საოპერაციო ეფექტიანობის ამაღლების, ინვესტიციების მოზიდვის & მართვის, აქტივების ინვენტარიზაციისა & შეფასების, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, მარწმუნებელი პროცედურების, პროექტების მართვისა და სხვა სახის კორპორაციული მომსახურებით. სერვისების ფართო სპექტრი გვაძლევს შესაძლებლობას, ჩვენს დამკვეთებს მივაწოდოთ ყოვლისმომცველი, სრულფასოვანი ინტელექტუალური ღირებულება.

ბუღალტერია ქუდოსთან

სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება, ბიზნესოპერაციების ზუსტი ასახვა

ფინანსური აუდიტი

უმაღლესი ხარსხის აუდიტორული მომსახურება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) მიხედვით

საგადასახადო მომსახურება

თანამედროვე საგადასახადო სისტემის დანერგვა, წარსული და მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო აუდიტი

ფინანსური მენეჯმენტი

სხვადასხვა ფინანსური და საოპერაციო პრობლემების გადაჭრა და სტაბილურობის შენარჩნება

დიუ დილიჯენსი

კომპანიებში ეკონომიკური დანაშაულის, თანხების მითვისების თუ სხვა თაღლითობის გამოვლენა

საშემფასებლო მომსახურება

ბიზნესის, მიწის, შენობა-ნაგებობის, მანქანა-დანადგარების და სხვა უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება

მენეჯმენტ კონსალტინგი

სააღრიცხვო პოლიტიკის გაუმჯობესება, გამჭვირვალობის გაზრდა, ფინანსური მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება

საინვესტიციო ბანკინგი

სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ანგარიშის შექმნა და სამომავალო ბიზნეს სცენარების შეფასება

ქუდოს აკადემია

თეორიული და პრაქტიკული კორპორატიული ტრენინგები, სერტიფიცირებისთვის მომზადება, საკვალიფიკაციო კურსები

მოითხოვე შეხვედრა