ჩვენი სერვისები

„ქუდოს ჯორჯია“-ს მომსახურება

Kudos Georgia საქართველოს კორპორაციულ ბაზარს აწვდის პროფესიული მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი დამკვეთები სარგებლობენ ფინანსური გაჯანსაღების, მმართველობითი კონსალტინგის, რესურსების მენეჯმენტის & ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსინგის, საოპერაციო ეფექტიანობის ამაღლების, ინვესტიციების მოზიდვის & მართვის, აქტივების ინვენტარიზაციისა & შეფასების, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, მარწმუნებელი პროცედურების, პროექტების მართვისა და სხვა სახის კორპორაციული მომსახურებით. სერვისების ფართო სპექტრი გვაძლევს შესაძლებლობას, ჩვენს დამკვეთებს მივაწოდოთ ყოვლისმომცველი, სრულფასოვანი ინტელექტუალური ღირებულება.

ფინანსური აუდიტი

უმაღლესი ხარსხის აუდიტორული მომსახურება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) მიხედვით

საინვესტიციო ბანკინგი

სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ანგარიშის შექმნა და სამომავალო ბიზნეს სცენარების შეფასება

საშემფასებლო მომსახურება

ბიზნესის, მიწის, შენობა-ნაგებობის, მანქანა-დანადგარების და სხვა უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება

საგადასახადო მომსახურება

თანამედროვე საგადასახადო სისტემის დანერგვა, წარსული და მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო აუდიტი

ფინანსური მენეჯმენტი

სხვადასხვა ფინანსური და საოპერაციო პრობლემების გადაჭრა და სტაბილურობის შენარჩნება

დიუ დილიჯენსი

კომპანიებში ეკონომიკური დანაშაულის, თანხების მითვისების თუ სხვა თაღლითობის გამოვლენა

IFRS-ის დანერგვა

სააღრიცხვო პოლიტიკის გაუმჯობესება, გამჭვირვალობის გაზრდა, ფინანსური მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება

საბუღალტრო მომსახურება

სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება, ბიზნესოპერაციების ზუსტი ასახვა

ქუდოს აკადემია

თეორიული და პრაქტიკული კორპორატიული ტრენინგები, სერტიფიცირებისთვის მომზადება, საკვალიფიკაციო კურსები

მოითხოვე შეხვედრა